Deze catalogus bevat informatie over en geeft een overzicht van real-time meteorologische en oceanografische weerdata en producten die
het KNMI beschikbaar kan maken voor (commercieel) hergebruik door bedrijven en instellingen.Nieuws & Events:

D
e Wob heeft een broertje: Wet hergebruik van overheidsinformatie

Hergebruik van overheidsinformatie was primair in de Wet Openbaarheid van Bestuur geregeld (WOB). Dat is veranderd. In de nieuwe wet ‘Hergebruik van overheidsinformatie’ (Staatsblad, 7 juli 2015) is de (aangescherpte) EU-Richtlijn hergebruik overheidsinformatie (Richtlijn 2013/37/EU, PbEU 2013 L175/1) omgezet in nationaal recht. De nieuwe wet heeft als ingangsdatum 18 juli 2015 en vanaf die datum zijn er geen belemmeringen meer om het Open Data beleid volledig in praktijk te brengen.

De nieuwe wet kort samengevat
Iedereen die na 18 juli 2015 een verzoek om hergebruik van overheidsinformatie indient, krijgt dat verzoek ingewilligd tenzij er sprake is van een van de in het wetsvoorstel opgesomde limitatieve uitzonderingsgronden (met name relevant de uitzonderingen IE-recht, privacy). Verstrekking vindt plaats tegen maximaal de marginale verstrekkingskosten (voor de RDW en het Kadaster geldt een afwijkende tarifering).  Het voorgaande geldt ook voor niet-gestructureerde data (waaronder bedrijfsvoeringsgegevens, voor zover deze openbaar zijn of openbaar kunnen/moeten worden gemaakt ogv de WOB).

.... meer news items (in English only)
cd /data/ww Since most of the information is in Dutch, please contact KNMI Licentiebureau for explanation in English.


Brief introduction on this Catalogue: this Catalogue outlines the real-time meteorological and oceanographic data and products available from KNMI for (commercial)
reuse by companies and institutes. Readers are expected to have a background knowledge of atmospheric or oceanographic sciences.